Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2023/2024 година – месец юни


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през редовна сесия – месец април на учебната 2023/2024 година на учениците от XII клас, променили формата на обучени от дневна форма в самостоятелна форма на обучение след началото на учебната година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през редовна сесия – месец април на учебната 2023/2024 година на учениците от XI клас, променили формата на обучени от дневна форма в самостоятелна форма на обучение след началото на учебната година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през сесия март на учебната 2023/2024 година на учениците от XI клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през сесия март на учебната 2023/2024 година на учениците от X клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение


Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
  3. ученици с изявени дарби;
  4. лица, навършили 16 години.

Самостоятелна форма на обучение се организира и за ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, на които е наложена санкция „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“.

При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.

Заявление за записване в самостоятелна форма се подава до началото на съответната учебната година или до 20 учебни дни преди началото на изпитната сесия.

Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора.

Изпитите на учениците се организират в следните сесии:

  1. редовна сесия – през месец януари/февруари;
  2. първа поправителна сесия – през месец март/април;
  3. втора поправителна сесия за учениците от V до XI клас – през месец юни;
  4. втора поправителна сесия за учениците от XII клас– през месец април.