Проекти и програми

Проекти с европейско финансиране, по които училището работи


https://podkrepazauspeh.mon.bg/


Групи за допълнително обучение през учебната 2020/2021 година

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://oud.mon.bg/