Прием на ученици

Утвърден държавен план – прием на ученици в VIII клас през учебната 2024/2025 година


Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година 


График на дейностите по прием на ученици

Вид дейностСрок
Прием в VIII класПрием в XI клас
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г. вкл.до 17 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  08 – 10 юли 2024 г.  18 – 19 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиранедо 12 юли 2024 г. вкл.22 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  15 – 17 юли 2024 г.  23 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.25 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране22 – 24 юли 2024 г.26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране25 юли 2024 г.30 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.31 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиранедо 30 юли 2024 г.01 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране31 юли и 01 август 2024 г.02 и 05 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиранедо 02 август 2024 г. вкл.06 август 2024 г.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране5 и 6 август 2024 г. 
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 7 август 2024 г. вкл. 
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране8 – 9 август 2024 г. 
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г. вкл. 
  Попълване на свободните места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора, до 11 септември 2024 г.  до 11септември 2024 г.
Утвърждаване    на    реализирания    държавен приемдо 14 септември 2024 г. вкл.

Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г. в профилирани паралелки на средни училища и в профилирани гимназии; професионални паралелки в професионални гимназии, в средни и обединени училища в област Плевен /утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен/


Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година