Прием на ученици

Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г. в профилирани паралелки на средни училища и в профилирани гимназии; професионални паралелки в професионални гимназии, в средни и обединени училища в област Плевен /утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен/


Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година


Реализиран прием на ученици в VIII клас през учебната 2022/2023 година


Заповед за определяне състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията и


ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 година

 

Вид дейност

Прием в VIII клас

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 – 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора, до 10 септември 2022 г.