Новини

График за провеждане на поправителни изпити с учениците от V и VI клас през сесия юни на учебната 2023/2024 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, учебна 2023/2024 година – месец юни


График за провеждане на поправителни изпити с учениците от XII клас през сесия май на учебната 2023/2024 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през редовна сесия – месец април на учебната 2023/2024 година на учениците от XII клас, променили формата на обучени от дневна форма в самостоятелна форма на обучение след началото на учебната година

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през редовна сесия – месец април на учебната 2023/2024 година на учениците от XI клас, променили формата на обучени от дневна форма в самостоятелна форма на обучение след началото на учебната година


Заповед за утвърждаване на критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии за II учебен срок и определяне на условията при които учениците губят правото си да получават стипендия


Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през сесия януари на учебната 2023/2024 година на учениците от XI клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през сесия януари на учебната 2023/2024 година на учениците от X клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение


СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-11-11765-137 от 27.10.2023 г на директора на СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, е утвърден списък на учениците, одобрени да получават стипендия през първия учебен срок на учебната 2023 – 2024 година. Учениците могат да получат информация дали са одобрени за получаване на стипендия в канцеларията на училището.


Заповед за утвърждаване на критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии за I учебен срок и определяне на условията при които учениците губят правото си да получават стипендия


График за  провеждане на консултации на ученици, полагащи поправителни изпити  през сесия септември на учебната 2022/2023 година


График за провеждане на поправителни изпити с учениците през сесия септември на учебната 2022/2023 година


На вниманието на родителите на седмокласници, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Резултатите от първи етап на класиране на учениците за прием в VIII клас могат да се видят в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

Записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се извършва в училището, в което ученикът е класиран от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г.

Ученик, който е приет по първо желание трябва да се запише. В противен случай губи мястото си.

Когато ученикът е приет по второ или следващо желание има два варианта:

 1. да се запише в училището, където е приет;
 2. да подаде заявление за участие във втори етап на класиране.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си. Възможностите в този случай са ученикът да се класира на по-предно свое желание или да остане на мястото си от първи етап на класиране.

Заявлението за участие във второ класиране се подава в училището, в което ученикът е приет на първи етап.

Ученик, който е приет на първи етап и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от класацията.

Ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране, без да подават заявление.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

При записване учениците подават следните документи:

 • заявление до директора на училището;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2023/2024 г. в профилирани паралелки на средни училища и в профилирани гимназии; професионални паралелки в професионални гимназии, в средни и обединени училища в област Плевен /утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен/


Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2023/2024 година


Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии за II учебен срок на учебната 2022-2023 година


СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, обявява процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

За повече информация вижте прикачения файл.

Процедура за подбор


ПОКАНА

Във връзка с избора на членове на Обществен съвет учтиво каним всички родители на ученици в СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, на родителската среща, която ще се проведе на 16.11.2022 г. от 17.30 часа при следния дневен ред

1. Запознаване на родителите с функциите на обществения съвет съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Определяне на двама представители на родителите за участие в събранието на родителите по чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

3. Организационни въпроси.

Информация за правомощията на обществените съвети може да намерите на сайта на училището www.soudabnik.com в секция „Обществен съвет“.


Критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии за I учебен срок на учебната 2022-2023 година


Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-09-4657/ 23.09.2022 г. на Министъра на образованието и науката 03.10.2022 г. (понеделник) е неучебен за ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ „Христо Ботев“, тъй като в училището има разкрити изборни секции за изборите на 02.10.2022 г. по реда и условията на Изборния кодекс.
Учениците следва да се явят на училище на 04.10.2022 г. (вторник) за редовни учебни занятия.


Заповед за определяне състава и задълженията на училищната комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията и


ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 година

Вид дейностПрием в VIII клас
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора, до 10 септември 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че по информация на РЗИ – Плевен достигнатата 14-дневна заболеваемостта от COVID – 19 в Община Долни Дъбник към 16.12.2021 г. е по-ниска от 250 на 100 000 население. При това ниво на заболеваемост обучението на всички ученици от СУ“Христо Ботев“, считано от 17.12.2021 г. /ПЕТЪК/ ще се осъществява присъствено БЕЗ УЧЕНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ТЕСТВАНИ с неинвазивни бързи антигенни тестове за доказване на COVID-19.


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че в периода от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават присъствено;

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в Vа клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че във връзка с предстоящия втори тур на изборите за президент и вицепрезидент в понеделник – 22.11.2021 г., учениците от ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ“Христо Ботев“ ще се обучават от разстояние в електронна среда.

На 22.11.2021 г. в електронна среда ще се провеждат и заниманията на групите за целодневна организация на учебния ден в V и VI клас.

В периода от 23.11.2021 г. до 26.11.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават присъствено;

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в VIа и VIб клас в периода от 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г. също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми родители и ученици,

Информирам ви, че днес – 17.11.2021 г., по данни от сайта на РЗИ- Плевен, достигнатата 14-дневна заболеваемост в Община Долни Дъбник е 451,64 на 100 000 население.

Съгласно Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-4201/ 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население училищата преминават в режим на редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в  електронна среда (ротация).

В изпълнение на цитираните по-горе заповеди, считано от 18.11.2021 г. (и вероятно до 19.11.2021 г., включително) обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществява по следния график:

 • учениците от Vа, VIIа, IXа и XIIа клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от VIа, VIб, VIIIа, Xа и XIа клас ще се обучават присъствено;

Предвид динамичната ситуация със заболеваемостта от COVID – 19 своевременно ще ви информираме как ще продължи обучението на учениците след 19.11.2021 г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в V клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!

Извинявам се за причинените неудобства, но организацията за обучение на учениците не зависи от нас!


Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-4201/ 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката в училищата, които са на територията на общини с достигната 14-дневна заболеваемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда.

Заболеваемостта в Община Долни Дъбник към 16.11.2021 г. е 517,50 на 100 000 население, което означава, че от 17.11.2021 г. учениците от ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ на СУ“Христо Ботев“ ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Информация за нивата на заболеваемост по общини в област Плевен може да намерите на сайта на РЗИ – Плевен, като последвате следния линк:

https://rzi-pleven.com/

Обучението в електронна среда ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

за учениците от VIII до XII клас – 40 минути;

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в V и VI клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната със Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването в периода от 04.11.2021 г. до 30.11.2021 г. са въведени временни противоепидемични мерки, които касаят и обучението на учениците. Тези мерки предвиждат в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, каквато е заболеваемостта в Община Долни Дъбник към 05.11.2021 г., училищата да преминават в режим на редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в  електронна среда.

Редуването ще се осъществи по график, приет от Педагогическия съвет.

Считано от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществи по следния график:

 • учениците от 6а, 6б, 8а, 10а и 11а клас ще се обучават от разстояние в електронна среда;
 • учениците от 5а, 7а, 9а и 12а клас ще се обучават присъствено.

Предвид динамичната ситуация със заболеваемостта от COVID – 19 своевременно ще ви информираме как ще продължи обучението на учениците след 15.11.2021 г.

Училището ни е подготвено да премине към обучение в електронна среда.

Обучението ще се осъществява в платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете.

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от 6а и 6б клас – 30 минути;

за учениците от 8а, 10а и 11а клас – 40 минути;

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават присъствено е 40 минути.

Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в 6 клас също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

Обръщам се към вас с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание.

Напомням също, че на учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини. Моля родителите своевременно да информират класните ръководители в случай, че се налага детето да отсъства от училище.

Апелирам за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!


Откриване на спортни площадки

На 10.09.2021 г. с водосвет в  двора на нашето училище в присъствието на представители на Общински съвет, Общинска администрация и официални гости бяха  открити  четири реновирани спортни площадки.

След прерязване на лентата от кмета на Община Долни Дъбник, директора на СУ „Христо Ботев“ и изпълнителя на проекта  програмата продължи с демонстрационен футболен мач с ученици от СУ „Христо Ботев“ и  баскетболна среща с участници от СК „Спартак – Плевен U- 16“.

Това са поредните успешни проекти на Община Долни Дъбник, които  осигуряват възможност за физическо възпитание и спорт в съвременни условия, на всички млади хора в  община Долни Дъбник.


Уважаеми родители!

Първият учебен ден е празник, който отбелязваме с радост и надежда за по-добро образование и реализация  на децата ни. Предизвикателствата, пред които сме изправени , изискват от нас да ги мотивираме да учат, да провокираме въображението им, да ги вдъхновяваме и да изграждаме култура на поведение в ситуации, застрашаващи живота и здравето им.

Скъпи ученици!

На 15-ти септември стартира новата учебна година. Очакваме да проявите упоритост и воля в процеса на обучение и отговорност за опазване живота и здравето на всички в нашето училище. Това е особено важно в днешната епидемична ситуация, свързана с разпространение на COVID-19.

Необходимо е да предприемем съвместни действия за координирано взаимодействие между всички нас, за да осигурим безопасна среда на обучение, възпитание и труд.

Призовавам всички родители и ученици да се запознаят внимателно с приетите Мерки за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година в нашето училище и да направят всичко необходимо за тяхното спазване. Разчитам на личната отговорност и съдействие на всеки един от вас.

Нашият екип вярва, че заедно ще се справим с предстоящите предизвикателства и трудности, за да бъде новата учебна година безопасна и успешна за всички!

На добър час!

Тошко Гетов

Директор

Мерки за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година


График за поправителни изпити – септемврийска изпитна сесия


СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, обявява процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

За повече информация вижте прикачения файл.

Процедура за подбор


Записване на ученици в VIII клас след първи етап на класиране

Записването на ученици в VIII клас на СУ“Христо Ботев“ след първи етап на класиране се осъществява в периода от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от 08.30 часа до 16.30 часа.

Необходими документи за записване:

Заявление за записване

Заявление за избор на учебни предмети, които да се изучават в часовете от Раздел Б – избираеми учебни часове на учебния план за VIII клас

Заявление за избор на модул, по който да се провеждат часовете за организиране и провеждане на спортни дейности

Справка с данни за ученика и неговите родители/настойници

Свидетелство за завършено основно образование – оригиналГрафик за провеждане на поправителни изпити с учениците от VI и VII клас през сесия юни на учебната 2020/2021 година


Уважаеми родители и ученици!

Във връзка с предстоящото приключване на учебната година, ви уведомяваме за следната организация на дейностите с учениците от 5 и 6 клас:

Съгласно Заповед № РД09-3472/27.1102020 г. за изменение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2020/2021 г. краят на втория учебен срок за учениците от 5 и 6 клас е 30 юни 2021 г., когато ще бъдат връчени и ученическите книжки след формирането на срочни и годишни оценки в съответствие с нормативно регламентираните срокове.

Последният учебен ден за всички ученици е 14 юни (понеделник).

В периода от 15 до 30 юни 2021 г. ще се осъществяват дейности за обща подкрепа за личностно развитие на учениците в следните направления:

допълнително обучение по предмети за компенсиране на пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения в резултат на продължителното обучение от разстояние в електронна среда и/или допуснат голям брой отсъствия през учебната година – задължително за конкретни ученици, определени с решение на Педагогическия съвет. Родителите на тези ученици ще бъдат запознати от класните ръководители с планираните дейности и графика за тяхното изпълнение;

занимания по интереси – за всички ученици от 5 и 6 клас, съгласно приета от Педагогическия съвет програма, която публикуваме за ваша информация.

Скъпи ученици,

Разчитаме на вашето активно участие във всички дейностии – и сериозни, и занимателни – в дните до 30 юни 2021 г., за да посрещнете с нетърпеливо чаканата лятна ваканция!

Уважаеми родители,

В края сме на още една различна учебна година. Заедно преодолявахме поредните предизвикателства, заедно търсехме и намирахме решения, затова вашето съдействие е изключитено важно за нас.  Предстоящите дейности са планирани от нашия екип с грижа и отговорност към всяко едно дете и са съобразени с индивидуалните потребности и интереси на учениците, за да бъдат оставащите дни максимално ефективни, полезни и приятни и да приключим успешно учебния срок и година!


ВАЖНО!!!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че във връзка с провеждане на Държавните зрелостни изпити, сесия май-юни 2021 г., дните 19 май 2021 г. (сряда) и 21 май 2021 г. (петък) са неучебни.

20 май 2021 г. (четвъртък) е учебен ден.

През следващата седмица, по повод 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовностнеучебни са дните 24 и 25 май 2021 г. (понеделник и вторник).

Учебните занятия продължават на 26 май 2021 г. (сряда).

Молим родителите за съдействие относно осигуряване присъствието на учениците в учебните дни и осъществяване на контрол за спазване на обявените в страната противоепидемични мерки и правилата за безопасно поведение на децата като участници в движението по време на празничните и неучебни дни!


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2020/2021 година на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – V, VII, IX и X клас – сесия юни


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2020/2021 година на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – XI клас – сесия юни


План за действие за БДП за 2021 година


Заповед за определяне на критерии и показатели за класиране на учениците за получаване на стипендии през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2020/2021 година на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – V, VII, IX и X клас – сесия април

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2020/2021 година на учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – XI клас – сесия април


Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната със Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-3457 от 26.11.2020 г. на Министъра на образованието е разпоредено в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Обучението на учениците от СУ“Христо Ботев“ ще се осъществява чрез платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание с продължителност на всеки учебен час от 30 минути, съгласно приложеното временно разписание на часовете.

Включването на учениците в съответните часове се осъществява чрез функционалността Календар на Microsoft Teams.

Обръщам се към родителите с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание. Обръщам внимание, че на учениците, които не се включват в обучението, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини.

Апелирам също така за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!

Тошко Гетов


ГРАФИК
за редуване на присъствено обучение с обучение в електронна среда от разстояние с учениците от СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник

График ОРЕС


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

На свое заседание, проведено на 10.11.2020 г, Областният оперативен щаб за борба с COVID-19 е приел решение от 12.11.2020 г учениците от VIII до XII клас от училищата в Област Плевен да преминат от обучение в електронна среда от разстояние към присъствено обучение.

Във връзка с това решение уведомявам всички ученици от VIII до XII клас на СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, че от утре, 12.11.2020 г, учебните занятия ще се провеждат присъствено в училище съгласно утвърденото седмично разписание на часовете с продължителност на всеки учебен час от 40 минути.

Училищният автобус ще пътува съгласно утвърденото маршрутно разписание.

Тошко Гетов


Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната със Заповед №РД-01-626 от 27.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-2980 от 28.10.2020 г. на Министъра на образованието е разпоредено във всички училища на Република България учениците от 8 до 12 клас да преминат от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние, считано от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г., включително.

Училището ни е подготвено да премине към обучение в електронна среда. Обучението ще се осъществява чрез платформата Microsoft Teams в съответствие с утвърденото седмично разписание на часовете с продължителност на всеки учебен час от 40 минути.

Обръщам се към родителите с молба да осъществите необходимия родителски контрол за осигуряване на присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание. Обръщам внимание, че на учениците, които не се включват в обучението, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини.

Апелирам също така за спазване на въведените в страната противоепидемични мерки с цел опазване здравето и живота на нашите деца, на нас и на нашите близки и приятели!

Тошко Гетов


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
за учебната 2020 – 2021 година

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Записване след I етап на класиране: до 16 юли 2020 г.
Записване след II етап на класиране: до 22 юли 2020 г.
Записване след III етап на класиране: до 30юли 2020 г.

Време за осъществяване дейността на комисията по приема – всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. в периода от 03.07.2020 г. до 03.08.2020 г., включително.
Документите се приемат в мултимедийната зала.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
за учебната 2020 – 2021 година

Уважаеми четвъртокласници,

през учебната 2020/2021 годинаСУ “Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник ще приема ученици след завършен начален етап на образование в две паралелки 5 клас

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:

 1. избор на учебни предмети за изучаване в часовете за разширена подготовка
 2. целодневна организация на учебния ден
 3. учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – избор на модул (баскетбол, волейбол)

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаване на заявления за записване в 5 клас
от 18.06.2020 г. до 30.06.2020 г. 
в канцеларията на училището

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Програма с дейности, посветени на 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура в СУ „Христо Ботев“, гр. Долни ДъбникУважаеми ученици от VII и X клас,

Във връзка с дейностите за организацията и провеждането на НВО през учебната 2019-2020 година Ви напомням, че всички ученици, които желаят да положат изпит по от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас и в края на X клас, както и учениците от X клас, които желаят да положат изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас следва в срок до 10.04.2020 г. да подадат заявление до Началника на РУО – Плевен за полагане на съответните изпити.

Заявленията за полагане на съответните изпити са по образец, утвърден със заповед на Министъра на образованието и са публикувани тук:

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.

Редът за подаване на заявленията е следният:

 • изтеглете образеца на заявление за съответния изпит, който желаете да положите, като последвате линка по-горе;
 • отпечатайте заявлението;
 • попълнете заявлението и го подпишете заедно с вашия родител;
 • сканирайте или снимайте заявлението;
 • изпратете сканираното/сниманото заявление на електронната поща на училището sou_dabnik@abv.bg в срок, не по-късно от 16.00 часа на 10.04.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Уважаеми ученици и родители,

Предвид създалата се ситуация в нашата страна е необходимо да предприемем извънредни мерки и приложим нетрадиционни и необичайно форми на обучение.

Как ще се учим през следващите дни?

Ами как – през фейсбук!

Време е тази социална мрежа да я използваме и за нещо полезно, освен за забавления!

Как ще е организирано обучението ви?

За всяка паралелка е създадена група във фейсбук, в която участват всички ученици от паралелката, които имат възможност да ползват интернет, учителите, които ви преподават и … директорът, за да не им е мъчно на някои от вас за него.

В групата ще бъде създадена възможност за видеоконферентни разговори на учениците от групата със съответния преподавател. По този начин учителите ще ви преподават и в реално време ще може да коментирате урока. За участие в тези разговори, ще можете да ползвате мобилните си телефони, а онези от вас, които разполагат с таблети, лаптопи или настолни компютри ще могат да ползват и тях.

За да може да участвате във видеоразговорите през вашите мобилни телефони е необходимо на тях да бъде инсталирано приложението Zoom, което можете да изтеглите и инсталирате от Goole магазин.

Във фейсбук групата ще получавате информация в кой ден, от колко часа и по кой учебен предмет ще имате онлайн учебен час, както и допълнителни материали, тестове, домашни работи. Ще бъде интересно!

Но…и от вас се изисква:

 • да бъдете точни и да се включвате навреме в онлайн урока по съответния учебен предмет;
 • да посещавате всички планирани за деня часове;
 • да сте активни и взаимно да си помагате, както и да помагате на учителите;
 • да изпълнявате съвестно поставените задачи.


Отново е 15 септември – първият учебен ден!

В този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и деца, и родители. Ние, преподавателите, с трепет посрещнахме порасналите си ученици, а децата нямаха търпение да се съберат отново със своите приятели. Родителите, с радост и надежда за по-добро образование и реализация на децата си, ги наблюдаваха как влизат в класните стаи, за да трупат нови знания.

Денят се превърна в истински празник! Отбелязахме го със стихове, танци, пожелания, много вълнение и позитивни емоции. След като издигнахме националния флаг и изслушахме химна, поздрав към всички отправиха г-н Тошко Гетов – директор на нашето училище и г-н Иван Ветов – кмет на Община Долни Дъбник.

За повишаване градуса на доброто ни настроение се погрижиха танцьорите от НЧ „Илия Бешков“ и СК „Бешков“. Притихналото ни любимо училище се оживи със смях и посрещна с широко отворени врати своите възпитаници.

Педагогическият екип на СУ „Христо Ботев“ вярва, че заедно ще се справим с предстоящите предизвикателства и трудности, за да бъде новата учебна година безопасна и успешна за всички!

На добър час!


Откриване на спортни площадки В СУ „Христо Ботев“

Днес  с водосвет в  двора на нашето училище в присъствието на представители на Общински съвет, Общинска администрация и официални гости бяха  открити  четири реновирани спортни площадки.

След прерязване на лентата от кмета на Община Долни Дъбник, директора на СУ „Христо Ботев“ и изпълнителя на проекта  програмата продължи с демонстрационен футболен мач с ученици от СУ „Христо Ботев“ и  баскетболна среща с участници от СК „Спартак – Плевен U- 16“.

Това са поредните успешни проекти на Община Долни Дъбник, които  осигуряват възможност за физическо възпитание и спорт в съвременни условия, на всички млади хора в  община Долни Дъбник.

Приветствие от кмета на Община Долни Дъбник
Слово на директора на СУ „Христо Ботев“

Leave a comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *