Нашите дейности

Кампания „Заедно срещу тормоза в училище“ в СУ „Христо Ботев“

Координационният съвет за противодействие на тормоза стартира кампания за превенция на насилието сред учениците в СУ „Христо Ботев“- гр. Долни Дъбник. Инициативата под надслов „Заедно срещу тормоза в училище“ включва разнообразни дейности с различни целеви групи – ученици, родители, учители и институции, като ангажира всички участници в образователния процес. 

Превенцията на тормоза в училище е необходима предпоставка за създаване на сигурна и безопасна учебна среда и качествено обучение. Кампанията ще се проведе през месец ноември и ще включва следните дейности:

1. Запознаване на учениците и родителите с Механизма за противодействие на тормоза в училище

2. Провеждане на часове на класа, свързани с темата

3. Оценка на проблема с насилието чрез анонимно анкетно проучване сред учениците от всички класове.

4. Изготвяне и презентиране на материали, които да фокусират вниманието на ученици, учители и родители върху проблема

5. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището институции, организации и специалисти :

  • среща с г-жа Ирина Дилкина – инспектор ДПС към РУ гр. Долни Дъбник
  • среща с г-жа Маргарита Христова – председател на МКБППМН към Община Долни Дъбник
  • участие в кръгла маса „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, инициирана от МОН и УНИЦЕФ
  • тренинг със сдружение „Малки стъпки“
  • кръгла маса „Стъпки заедно срещу тормоза в училище“ с участието на КС, УКБППМН, РУП, МКБППМН, Училищен ученически съвет

Очакваме вашата активна гражданска позиция и отношение към този сериозен проблем. Надяваме се всички заедно да се справим с него.


Отбелязване патронния празник на полицията в СУ „Христо Ботев“

На 08 ноември Национална служба „Полиция“ при МВР празнува своя професионален празник. По този повод на 11 ноември 2022 г. при нас на гости бяха служители на РУ – Долни Дъбник – Ирина Дилкина, Людмила Цанкова, Дебора Петкова и Спас Каменов.

Ученици от 6. клас, участващи в клуб „Млад журналист“, ни запознаха с историята на празника.

Г-жа Ирина Дилкина ни запозна с дейността на отделните длъжности в управлението, както и с основни атрибути, които са част от снаражението на пазителите на реда.

Накрая поднесохме нашите приветствия, цветя и поздравителен адрес по повод празника на гостите ни.


Кръгла маса на тема: „Личността на учителя – минало, настояще, бъдеще“

Ден, след като отбелязахме Деня на учителя и в навечерието на празника на българските будители, ученици и учители споделиха своите виждания за ролята и личността на учителя в съвременния свят.

По инициатива на Ученическия съвет на 6.10.2022 г. в СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник се проведе кръгла маса с участието на клубовете по интереси – „Гражданин“ и „Млад журналист“ с ръководители Диана Щъркелова и Малинка Йорданова.

Екипи от клуб „Млад журналист“ представиха своите проучвания по темата чрез различни проекти. Те направиха своеобразна ретроспекция на даскала през Възраждането и показаха неговата значимост за напредъка на обществото и образованието. Представиха личността на учителя днес и предизвикателствата, пред които е изправен. Описаха учителя на бъдещето през собствените си очи.

Провокирани от учителите, учениците от клуб „Гражданин“ очертаха своята визия за съвременния преподавател и споделиха виждането си за идеалния учител. Техният ръководител г-жа Щъркелова направи демонстрация на етапите, през които преминава българското образование – от килийното училище, през възрожденското и до днес.

_______________________________________________________________________________________

Ден на учителя в СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник

По повод международния ден на учителя групите за ЦОУД в 5. и 6. клас при СУ „Христо Ботев“ подготвиха изненада за всички учители в нашето училище.

Благодариха им с акростих за знанията, добротата и грижите, с които ги даряват ежедневно.

Директорът приветства преподавателския екип на СУ „Христо Ботев“, като благодари на своите колеги за труда и всеотдайната им любов към възпитаниците на училището.

Всички си учители си пожелаха повече усмивки, здраве и вдъхновение и да се радват на успехите на своите ученици.

______________________________________________________________________________________

Европейски ден на спорта в училище

Активно междучасие „Бъди активен, а не – агресивен“