Защита на личните данни

Заявление за искане за упражняване на права


Декларация за поверителност


Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000405333

Адрес:  гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“, № 58

Телефон: 06514/22-31

Ел. поща:  sou_dabnik@abv.bg

Интернет страница: www.soudabnik.com


Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Десислава Гешева,

Ел. поща: desigesheva@abv.bg  

Тел: 0878382075


Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg