Административни услуги

Образователни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за записване на ученик в V клас
Заявление за записване на ученик в VIII клас
Заявление за записване на малолетен ученик (VI-VII, IX-XII клас)
Заявление за записване на непълнолетен ученик (VI-VII, IX-XII клас)
Заявление за преместване на ученик в училище на чужда държава

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Заявление запризнаване на завършен период или клас за класовете от V до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи