Планови документи

Планови документи

2021/2022 учебна година

Стратегия за развитие на СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник за периода 2020 – 2023 година


План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на СУ ”Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник за периода 2020 – 2023 година


Мерки за повишаване качеството на образованието


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


Годишен план на училището


План на Училищната комисия по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция


План за работата на координациония съвет по изпълнение на Координационния механизъм за противодействие на училищния тормоз на децата и учениците при СУ”Христо Ботев”


План за квалификационната дейност


План на комисията за културна и спортна дейност


План на комисията по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд


Годишен план за организацията и дейността на комисията за превенция и борба с противообществените прояви на  учениците


План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование


План на комисията по БДП


План за контролната дейност на директора


Училищната програма за целодневна организация на учебния ден


План за работата на методическото обединение по БЕЛ


План за работата на методическото обединение по ОНГОР и ПНЕ


План за работата на методическото обединение по математика, информатика и информационни технологии


План за работата на методическото обединение по изкуства


План за работата на методическото обединение по чужди езици


План за работата на методическото обединение на класните ръководители


Тематичен план за работата на Педагогическия съвет