Графици

Графици за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на класни работи


График за провеждане на контролни работи


График за провеждане на консултации с ученици


График за провеждане на часа на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за I учебен срок на учебната 2020/2021 година